Základní škola - malotřídka

Informujeme rodiče, že na stránkách školy v sekci dokumenty je zveřejněn školní řád a vnitřní řád školní družiny a vnitřní řád školní jídelny. 


Jsme malotřídní škola

Naši školu navštěvují žáci pěti ročníků ve třech třídách. Zaměřujeme se na estetickou a tvořivou výchovu, na práci s výpočetní a komunikační technikou, na výuku cizího jazyka i prostřednictvím kroužku již v prvním a druhém ročníku.

Charakteristika pedagogického sboru

P1012488Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 3 učitelky a 1 vychovatel školní družiny.

Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou pedagogika, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

Charakteristika žáků

Školu navštěvují žáci z obce a přilehlých vesnic. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové či školní, republikové a mezinárodní.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola pořádá Vánoční besídku.

Rodiče žáků 1. a 2. ročníku pořádají pro děti karneval.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. [1] § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupuje školu 1 člen zvolený pedagogickými pracovníky školy. Rada se schází přibližně 2x za školní rok, popř. dle potřeby. Rada je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s PPP Žďár nad Sázavou.

V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s ekologickým centrem Ostrůvek Baliny ve Velkém Meziříčí.

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou ve Žďáru nad Sázavou a s městskou knihovnou ve Velkém Meziříčí.

Především ve sportu je výrazná spolupráce se školami v Borech, Radostíně nad Oslavou a 5. ZŠ Žďár nad Sázavou

Servisní služby - Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je smysluplné zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.)

Hlavní činnost školní družiny je od 11.40 hodin do 15.30 hodin.